1

ဖန္တီးႏိုင္မႈမ်ားကိုသာေလ့လာသင္ယူၿပီးအသစ္တဖန္ျပန္လည္ေရာက္လာအံုးမည္ျဖစ္ပါသည္

Sunday, June 10, 2012

“ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ ဇာတိမာန္”

“ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ ဇာတိမာန္”
ဒို႔ေရကိုေသာက္ သူျခိမ္းေျခာက္၏။
ဒို႔ဆန္ကိုစား သူေစာ္ကား၏။
ဒို႔ေျမကိုလွန္ သူမာန္တက္၏။
ဒို႔အရိပ္ကိုခို လူကိုမ်ိဳ၏။
ေဖာ္ေရႊပြင့္လင္း၊ ညီညြတ္ျခင္းႏွင့္
ေစတနာထား၊ မာန္မပြားလည္း
ဒင္းတို႔မတန္၊ ေျခစံုကန္၏။
ညီေနာင္သားခ်င္း၊ ေသြးႏွင့္ရင္းသည့္
အထိက႐ုဏ္း၊ ႏွလံုးသားထိ
ပူေဆြးေလာင္ျမိဳက္၊ အသည္းခိုက္နာ
ငါတို႔အမ်က္၊ ရင္ထဲ၀ွက္သို
တားဆီးလိုလည္း.......
ညီေနာင္အေရး၊ ဒို႔အေရးမို႔
၀ံသာႏုမာန္၊ လိႈက္လိႈက္လွ်ံတက္
ေစာ္ကားရန္စ၊ ျမဴမႈန္မွ်လည္း
ငါတို႔မခံ၊ နယ္ခဲ်႕ရန္ကို
စုေပါင္းကာကြယ္၊ အျမစ္တြယ္သည့္
တိုင္းရင္းသားစိတ္၊ ရင္၀ယ္ဖိတ္လွ်က္
နယ္ခဲ်႕မွန္လွ်င္ ေတာ္လွန္မည္။ ။
ေမာင္ပါလ
၉.၆.၂၀၁၂

No comments :

မရွိျခင္းထက္္မသိျခင္းကခက္၏